Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Đời là chữ Ệ - Thối từ trên xuống dưới

Đời là chữ Ệ
Thối từ trên xuống dưới 
Đớp từ dưới lên trên 
Mục từ ngoài vào trong 
Nát từ trong ra ngoài...
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét