Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Nhục nhã cho cái chính thể hại dân này

Chỉ có thể nói: Nhục nhã cho cái chính thể hại dân này
Cán bộ công chức, trước hết là cán bộ Đảng, Đoàn, Hội... nên nhất loạt từ quan; đừng làm công cụ trong tay chính thể hèn với giặc, ác với dân, vì Đảng quên dân, vì thân phục vụ nữa.
Animated GIF  - Find & Share on GIPHY
Tháo chạy trong nhục nhã - Lịch sử ghi lại thời khắc này.

L’image contient peut-être : 1 personne, sourit, texte

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét