Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NCC N03T8

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ N03T8, KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, PHƯỜNG XUÂN TẢO,
QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------
Hà Nội, ngày    tháng 02 năm 2017
---------------------


PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ
CHUNG CƯ N03T8 TẠI HNNCC NGÀY /02/2017

1) Tên Chủ sở hữu (Khách thuê)…………………………………………..…………………………      
Sở hữu căn hộ………………………     CMND/hộ chiếu.…………………………………………
Địa chỉ email …………………………….……………………   Điện thoại: ………….…………….
2) Hoặc tên Người đại diện Chủ sở hữu ……………………………………….…………………..
Căn hộ……………………….     CMND/hộ chiếu…………………………………………………….
Địa chỉ email …………………………….……………………   Điện thoại: ………….………………
Số TT
Danh sách để bầu vào Ban quản trị nhà chung cư N03T8 nhiệm kỳ 2017-2020
Đồng ý
Không đồng ý
123456
                                                                                        Hà Nội, ngày………/02/2017                 
  Người bầu (ghi rõ họ tên & ký tên)

(Chủ hộ hoặc người được ủy quyền)


Chú ý: Các Chủ sở hữu hoặc Người đại diện không tham dự Hội nghị nhà chung cư có thể tham gia biểu quyết bằng các hình thức đưa phiếu biểu quyết này cho Đại diện chính thức của Chủ đầu tư hoặc Trưởng ban đại diện tòa nhà chậm nhất vào lúc 16h30 ngày …… /03/2017.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét