Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Chiến lược Chuỗi Ngọc Trai và việc bảo vệ chủ quyền VN trên Biển Đông

Chiến lược Chuỗi Ngọc Trai và việc bảo vệ chủ quyền VN trên Biển Đông

Bài viết phân tích động thái của Trung Quốc trong thời gian gần đây, trong không gian ngoài phạm vi Biển Đông, từ đó đề xuất một số giải pháp để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông và có tham khảo tới các giải pháp của các quốc gia khác đang tiến hành chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.
LTS: Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết của nhóm tác giả Quỹ Nghiên cứu Biển Đông Lê Vĩnh Trương, Dư Văn Toán, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Trọng Bình, Đàm Quang Minh, Phạm Thu Xuân như một góc nhìn riêng để tham khảo.

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Decline and fall of the American empire

Decline and fall of the American empire

The economic powerhouse of the 20th century emerged stronger from the Depression. But faced with cultural decay, structural weaknesses and reliance on finance, can the US do it again?
    Two men walking along a dusty depression-era road, USA
    Dust-bowl refugees walk towards Los Angeles during the Great Depression. House prices have now fallen further than in the 1930s. Photograph: Bettmann/Corbis